ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2018 – 2021

Η Ο.Π. για το προϊόν ελαιόλαδο του Α.Ε.Σ. Ζάκρου, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 01/04/2018 – 31/03/2021, στοχεύει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και στην ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της Ο.Ε.Φ., καθώς και στην συνεχή εκπαίδευση των παραγωγών μελών της.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκπαίδευση στην χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη,  εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο. Ε. Φ.  σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Δράσης Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο. Ε. Φ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Βii – Biv  – Γiii

Ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών σε ολιγομελή γκρουπ, με θέματα όπως μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος, ορθές πρακτικλες λίπανσης, αξιοποίησης υποπροϊόντων κλαδέματος και καλλιέργιας ελιάς (Θρεπτικές ανάγκες καλλιέργειας σε οργανική ουσία, πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ορθή επεξεργασία υπολειμμάτων, αξιοποίηση υπολειμμάτων, δημιουργία κομποστ, δειγματοληψία εδάφους) .

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση στοιχείων δέκα (10) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους 286 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους – μία ανά αγροτεμάχιο παραγωγού της πιλοτικής ομάδας
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση των 286 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Βii.2, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ ως εναλλακτική λύση, με στόχο την ενίσχυση του οικονομικού αποθέματος του παραγωγού καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 10 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  

Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Μέσω της δράσης Βii.3, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα οφέλη της κτηνοτροφίας στην καλλιέργεια της ελιάς, υλοποιώντας δράσεις σύζευξης της ελαιοκαλλιέργειας με την κτηνοτροφία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση της πιλοτικής ομάδας παραγωγών, αποτελούμενη από 10 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες εδάφους και χωνεμένης κοπριάς – αναλύσεις δειγμάτων
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων 
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
 • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου εισαγωγής δεδομένων 
 • Συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού – Πληροφοριακών Εντύπων 
 • Δειγματοληψίες εδάφους και ελαιόκαρπου – αναλύσεις δειγμάτων
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Ανασκόπηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

Πιλοτική Βελτίωση αρδευτικού δικτύου

Η Ο.Ε.Φ., κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, προμηθεύτηκε 67.000 μέτρων σταλλακτηφόρου σωλήνα Paladrip LPE, στο πλαίσιο της δράσης της Γi. Ο εν λόγω εξοπλισμός διατέθηκε προς χρήση σε παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. Η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί επιπλέον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους του προγράμμα

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Στο πλαίσιο της δράσης Γiii.1, η Ο.Ε.Φ. στοχεύει στην εκπαίδευση των παραγωγών σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας για την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. 
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)

Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.2, η Ο.Ε.Φ. έχει στόχο την προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο παραγωγών-μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων συλλογής δεδομένων για τον προσδιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου καταχώρισης δεδομένων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων 
 • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

Η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της, μέσω της εφαρμογής της δράσης  Γiv.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο

Προμήθεια θρυμματιστικών κλαδιών 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το πρώτο έτους του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.3, προμηθεύτηκε  τέσσερα (4) τεμάχια αυτοκινούμενων θρυμματιστών κλαδιών FAST CHIPPER 15HP.

Προμήθεια πλαστικών κλουβών

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και μέσω της δράσης Δi.4, η Ο.Ε.Φ., προχώρησε στην προμήθεια επτά χιλιάδων (7.000) πλαστικών κλουβιών MAGIPLAST GABBIETA APERTA, διαστάσεων 56 × 38 × 27 cm, χωρητικότητας 27 kg ελαιοκάρπου.

Προμήθεια θερμοστάτη μαλακτήρα ελαιοζύμης

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης Δiv.1 και στο πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για έξι μαλακτήρες το οποίο περιλαμβάνει δίοδη βάνα με ηλεκτρικό κινητήρα, του οίκου “Brass Form”, όργανο αυτόματου ελέγχου θερμοκρασιών με ανοξείδωτο εμβαπτιζόμενο θερμοστοιχείο, βαλβίδα αντεπίστροφης ροής, σωληνώσεις και μικροεξαρτήματα, πίνακα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και κυκλοφορητή του οίκου “Wilo”. 

Αντλία χαμηλών στροφών ελαιολάδου

Η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια μίας (1) πτερωτής αντλίας μεταφοράς ελαιολάδου, του οίκου SEF Ιταλίας, τύπος MAG 99T8-version C, στο πρώτο έτος και μέσω της δράσης Δiv.2.

Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου κλαρκ

Η Ο.Ε.Φ., στο πλαίσιο δράσης Δiv.4, προμηθεύτηκε ένα (1) τετράτροχο ηλεκτροκίνητο κλαρκ, του οίκου ΤΟΥΟΤΑ, σειρά TRAIGO 48. 

Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του και μέσω της εφαρμογής της δράσης Δiv.5, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε πέντε (5) κάθετες, κυλινδρικές, ανοξείδωτες δεξαμενές χωρητικότητας 5 m3 .

Προμήθεια Συστήματος Αζώτου για δεξαμενές

Η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε δίκτυο σωληνώσεων για σύστημα αζώτου, στο πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής της δράσης Δiv.6. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην προμήθεια τριών σφαιρικών βαλβίδων, τριών μανομέτρων, τριών ασφαλιστικών βαλβίδων, 25 μέτρα σωλήνα,έξι ρυθμιστές καθώς και επιπλέον εξοπλισμού για τη σύνδεση παροχής αζώτου στις δεξαμενές. 

 Προμήθεια λέβητα πυρηνοκαυστήρα

Η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε ένα (1) λέβητα θερμού νερού με πυρηνοκαυστήρα, απόδοσης 250.000 kcal/h, στο πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής της δράσης Δiv.8.

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Ei στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο του Α.Ε.Σ. Ζάκρου.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Έλεγχος προαπαιτούμενων εγγράφων
 • Δημιουργία διαδικασιών/ εντύπων ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος διαγράμματος ροής
 • Έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστήματος
 • Ασκήσεις ανάκλησης
 • Ανασκοπήσεις συστήματος
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 22005:2007

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο της Ο.Ε.Φ. 

Μέσω της εφαρμογής της δράσης Εii, η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου του Α.Ε.Σ. Ζάκρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Οργάνωση φακέλων υποστήριξης (προσωπικού, νερού, μυοκτονιών και καθαρισμών)
 • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Αναλύσεις ελαιολάδου και νερού
 • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Ανασκόπηση συστήματος
 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων/ ευκαιριών
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο 22000:2005

 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. – Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤi σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας για την ανάδειξη των δράσεων και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο ευρύ κοινό. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες προπαρασκευαστικές ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης – Προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας, ενημερωτικό υλικό και οργανωτικά δεδομένα
 • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής – Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας
 • Πολυμεσική καμπάνια μέσω θεματικού βίντεο – Επαφή με εξειδικευμένους συνεργάτες, ενημέρωση για τα δεδομένα της Ο.Ε.Φ. και του πλαισίου δράσεως του Προγράμματος Εργασίας που πρέπει να αναδειχθεί.

Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii θα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποίησε και κατ’ επέκταση τα οφέλη τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας: http://zakroscoop.gr/ 
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.: http://zakroscoop.gr/oef_18_21/ 
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας 10 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες εδάφους – αναλύσεις δειγμάτων
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων – οδηγιών λίπανσης/ εφαρμογής
 • Εκπαίδευση των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας επί τόπου στον αγρό
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού – διανομή στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο του συνόλου των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.

Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση στοιχείων δέκα (10) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους 286 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες κομπόστ και ανάλυση δειγμάτων για το σύνολο των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων κομπόστ σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση των 286 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη  ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Επικαιροποίηση στοιχείων δέκα (10) παραγωγών πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Δειγματοληψίες χωνεμένης κοπριάς και ανάλυση δειγμάτων για τα μέλη της πιλοτικής ομάδας
 • Δειγματοληψίες εδάφους από τα αγροτεμάχια των μελών της πιλοτικής ομάδας και ανάλυση δειγμάτων
 • Καταχώρηση αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων και αναλύσεων χωνεμένης κοπριάς σε ψηφιακό εργαλείο
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό
 • Εκπαίδευση των 286 παραγωγών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Σύνταξη οδηγιών λίπανσης και κοινοποίηση στους παραγωγούς

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

 • Επικαιροποίηση περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής, προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Επικαιροποίηση ομάδας παραγωγών – αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή στους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 286 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων εδάφους και ελαιοκάρπου
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις στους 286 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση συστήματος ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και επικαιροποίηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

Πιλοτική Βελτίωση αρδευτικού δικτύου

Σε συνέχεια εφαρμογής της δράσης Γi από το πρώτος έτος του προγράμματος, η Ο.Ε.Φ. προμηθεύτηκε επιπλέον 67.000 μέτρα σταλλακτηφόρου σωλήνα Paladrip LPE, κατά το 2ο έτος. Ο εν λόγω εξοπλισμός διατέθηκε προς χρήση σε 96 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. Η Ο.Ε.Φ. θα προμηθευτεί επιπλέον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια τρίτου έτους του προγράμματος ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συνόλου των παραγωγών – μελών της.

Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

 • Κατάρτιση θεματολογίας, σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού και διανομή του στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των 286 παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα agroschool (e-learning) – συνέργεια με τη δράση Γiv
 • Αξιολόγηση εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 286 παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. – εξαγωγή αποτελεσμάτων

Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Συλλογή δεδομένων με την απευθείας καταχώρησή τους στο ψηφιακό εργαλείο
 • Αξιολόγηση δεδομένων μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος
 • Προσδιορισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

 • Επικαιροποίηση ψηφιακού εργαλείου agroschool (e-learning)
 • Ενσωμάτωση/ ανάρτηση νέου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων των τομέων Β και Γ, ανακοινώσεων κ.λπ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Αξιολόγηση χρησιμότητας εργαλείου/ καταγραφή downloads

Προμήθεια κλαδευτικών 

Η Ο.Ε.Φ., κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.1, προμηθεύτηκε  διακόσια (200) κλαδευτικά  αλυσοπρίονα EFCO μοντέλο MTT 2500, τα οποία διατέθηκαν προς χρήση σε παραγωγούς – μέλη της.

Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους και μέσω της δράσης Δi.2, η Ο.Ε.Φ., προχώρησε στην προμήθεια εκατόν επτά (107) τεμαχίων ελαιοδιχτυών τύπου OLIVENET EXTRA,  της εταιρείας Olivenet – Σ. Φανουράκης & ΣΙΑ ΟΕΒΕ. Επιπλέον τεμάχια θα παραλάβει κατά το 3ο έτος εφαρμογής του προγράμματος, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του συνόλου των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.

Προμήθεια θρυμματιστικών κλαδιών

Η Ο.Ε.Φ., κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος και με την εφαρμογή της δράσης Δi.3, προμηθεύτηκε δώδεκα (12) τεμάχια αυτοκινούμενων θρυμματιστών κλαδιών FAST CHIPPER 15HP, τα οποία διατέθηκαν προς χρήση σε παραγωγούς  – μέλη της. Η Ο.Ε.Φ. κατά τη διάρκεια του 3ου έτους του προγράμματος θα προμηθευτεί επιπλέον τεμάχια προκειμένου καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των παραγωγών – μελών της. 

Προμήθεια μεταφορικής ταινίας ελαιοκάρπου

Η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια πέντε (5) μεταφορικών ιμάντων τροφίμων PROLINK, δύο (2) μεταφορικών ταινιών για παραλαβή ελαιοκάρπου από σιλό και συγκεκριμένα μία (1) μεταφορική ταινία μήκους 5,10 μ. και μία (1) μεταφορική ταινία μήκους 6,30 μ., καθώς και τριών (3) μεταφορικών ταινιών για τροφοδοσία πλυντηρίων και συγκεκριμένα μία (1) μεταφορική ταινία μήκους 9,50 μ., μία (1) μήκους 2,50 μ. και μία (1) μήκους 7,00 μ., στο δεύτερο έτος και μέσω της δράσης Δiv.3.

Προμήθεια βιομηχανικού εκτυπωτή

Η Ο.Ε.Φ., στο πλαίσιο δράσης Δiv.7, προμηθεύτηκε ένα (1) βιομηχανικό εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης μοντέλο RX2-SD160W του οίκου HITACHI. 

Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας 

 • Διαγνωστική επιθεώρηση, επικαιροποίηση εγγράφων και διαγράμματος ροής
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου/ τυποποιητηρίου του Α.Ε.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007
 • Ασκηση ανάκλησης
 • Ανασκοπήσεις συστήματος
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα – επικαιροποίηση πιστοποιητικού

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο της Ο.Ε.Φ. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική επιθεώρηση, επικαιροποίηση εγγράφων

‣ Σύνταξη εκπαιδευτικού εντύπου

‣ Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού

‣ Αναλύσεις προϊόντος και νερού

‣ Εσωτερική επιθεώρηση ΣΔΑΤ στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου/ τυποποιητηρίου του Α.Ε.Σ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 22000:2005

‣ Ανασκόπηση ΣΔΑΤ

‣ Επιθεώρηση από διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα – επικαιροποίηση πιστοποιητικού

 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. – Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 • Ταξίδι εξοικείωσης για τη γνωριμία με τον τόπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της οργάνωσης παραγωγών

‣ Δημοσιεύματα και καταχωρήσεις σε έντυπα και ιστοσελίδες

‣ Προσδιορισμός θεματικών αξόνων, συγκέντρωση διαθέσιμου υλικού και αισθητική προσέγγιση απολογιστικού εντύπου προβολής

‣ Νέα ταυτότητα (δημιουργικές προτάσεις, τελική επιλογή λογότυπου)

‣ Πολυμεσική θεματική καμπάνια (σχεδιασμός/οργάνωση παραγωγής προωθητικού βίντεο)

Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Ανασχεδιασμός και τακτική ενημέρωση της θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ http://zakroscoop.gr/. Έγιναν αλλαγές στη δομή του μενού και το περιεχόμενο, καθώς και ανανέωση και εμπλουτισμός των στοιχείων της ιστοσελίδας βάσει της εξέλιξης του προγράμματος και την υλοποίηση των δράσεων.

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας: http://zakroscoop.gr/ 
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.: http://zakroscoop.gr/oef_18_21/ 
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ
ΖΑΚΡΟΣ-05