Ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου (Α.Ε.Σ. Ζάκρου) επικαιροποίησε την αναγνώρισή του ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για το προϊόν ελαιόλαδο από την πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών, των Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεων τους, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 23143/31.01.2018 απόφασης.

Τα μέλη της Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Ζάκρου είναι, πλέον, διακόσια ογδόντα επτά (287) και συμμετέχουν στην εφαρμογή προγράμματος εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) για την τριετία 2018 – 2021, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 585/25122/30.03.2018 Υ.Α. Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζουν στην ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, την αύξηση των πωλήσεών του, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα της Ο.Π. για την τριετία 2018 – 2021 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την τήρηση των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. 

Η Ο.Π. του Α.Ε.Σ. Ζάκρου υλοποίησε επιτυχώς αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας κατά την τριετία 2015 – 2018, βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1802/36612/31.03.2015 Υ.Α. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αφορούν τόσο σε προμήθεια παγίου εξοπλισμού όσο και σε εφαρμογή υπηρεσιών που στο σύνολό τους είχαν ως στόχο την ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών μελών της Ο.Π. και τη βελτίωση της ποιότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου ελαιολάδου. 

ΖΑΚΡΟΣ-05