ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ Ζάκρου στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής για την τριετία 2015-2018 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου.

Η Ομάδα Παραγωγών αποτελείται από 400 μέλη τα οποία είναι πιστοποιημένοι παραγωγοί σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3, ενώ η ΟΕΦ θα συνεχίσει την πιστοποίηση σε 171 από τα μέλη της (για την τριετία 2015-2018).

Δεδομένου ότι στην περιοχή μας παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και την τήρηση των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

Πρόγραμμα Εργασίας ΟΕΦ

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών σήμερα απαριθμεί 207 μέλη τα οποία καλλιεργούν 4.600 στρέμματα με ελιές.

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα εργασίας και την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, σύμφωνα με τον Καν. 611/2014, στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας του ελαιολάδου ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του.

Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ποιότητας και τήρησης των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

Για το λόγο αυτό στις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας είναι ο συντονισμός και ενίσχυση του έργου των ελαιοκαλλιεργητών της ΟΕΦ και η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κυρίως στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και την πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

eksofylla programmaton 2015 - prototypa 20

Το τετράδιο του Παραγωγού

Οι δράσεις του Προγράμματος

 

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης στους  ελαιοπαραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ 

Τα μέλη της ΟΠ είναι πιστοποιημένοι παραγωγοί σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3. Η ΟΕΦ δίνοντας μεγάλη σημασία στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου θα συνεχίσει την πιστοποίηση στα 171 από τα μέλη της για την τριετία 2015-2018 στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος των ελαιώνων, τη μελέτη του εδάφους και τη θρέψη των ελαιόδεντρων, την άρδευση, τη φυτοπροστασία κ.α. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις εδάφους. νερού και καρπών, εσωτερικές επιθεωρήσεις στους παραγωγούς από τους υπεύθυνους γεωπόνους της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Για την αποτελεσματικότερη οργάνωσή τους, οι παραγωγοί έχουν ήδη προμηθευτεί τα ειδικά τετράδια στα οποία συμπληρώνουν τις καλλιεργητικές τους φροντίδες, τη συγκομιδή και άλλα στοιχεία.

Τα οφέλη:

 • Παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, ανταγωνιστικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
 • Μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό από τη μείωση των εισροών ή/ και από την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων.
 • Ορθολογικότερη χρήση των εισροών που δέχεται η καλλιέργεια με σωστότερη χρήση
 • Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Μείωση της επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, του παραγωγού αλλά και του τελικού καταναλωτή.
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

Επιπλέον, στην ίδια δράση, προβλέπεται η ανάπτυξη του Συστήματος Βιολογικής Καλλιέργειας για το 20% των ελαιοπαραγωγών της Ο.Ε.Φ. που θα εφαρμόσουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι συγκεκριμένοι, θα εκπαιδεύονται ετησίως σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα όπως η εγκατάσταση ενός βιολογικού ελαιώνα, η διαμόρφωση μεγέθους και σχήματος των ελαιόδενδρων, ο τρόπος άρδευσης εκτός αν πρόκειται για ξηρικούς βιολογικούς ελαιώνες, ο τρόπος διαχείρισης του εδαφοτάπητα, η λίπανση και η φυτοπροστασία ενός βιολογικού ελαιώνα.

 

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Σεμινάρια για την κατάρτιση των παραγωγών σε θέματα όπως:

 • Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την καλλιέργεια Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
  Εξοικονόμηση νερού
 • Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση υποπροϊόντων της καλλιέργειας (π.χ νέες τεχνικές κλαδέματος κλπ)
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (π.χ κατσίγαρος και λύματα ελαιοτριβείου)
 • Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα όχι μόνο θα συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά θα θέσει και τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, γεγονός που θα ενισχύσει την αξία του ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης που παράγει.

 

Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – ειδικών επιστημόνων- μονάδων επεξεργασίας

Η ΟΕΦ θα προμηθευτεί ψηφιακή πλατφόρμα, εύκολα προσβάσιμη και κατάλληλη για χρήση από την ΟΠ και τους ειδικούς επιστήμονες (γεωπόνους και γεωτεχνικούς) με στόχο τη διασφάλιση κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση

Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας για τις εγκαταστάσεις και τους παραγωγούς της ΟΕΦ ΑΣ Ζάκρου

Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007.

Στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας.

Επειδή βασική προϋπόθεση για τη σωστή ιχνηλασιμότητα στο ελαιόλαδο είναι η παρακολούθηση της και σε επίπεδο παραγωγού, έχει ήδη δοθεί σε όσους συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας όπου καταγράφουνι όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στο ελαιοτριβείο και το τυποποιητήριο της ΟΕΦ

Με στόχο την ποιοτική και ασφαλή διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης, η ΟΕΦ θα εφαρμόσει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις της.

Η πιστοποίηση των συστημάτων θα γίνεται καθόλη την τριετία του προγράμματος ώστε να επιβεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή η ποιοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου, αλλά και η ποιότητα του ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης.

Πολλαπλά οφέλη:

 • Τεκμηρίωση των διαδικασιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής για το προϊόν, ειδικά στην περίπτωση ενός προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης όπως το ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης
 • Συνεχής συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Αναβάθμιση της εικόνας της ΟΕΦ μέσω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του Προτύπου ISO 22000
 • Αύξηση των πιθανοτήτων διείσδυσης του ελαιολάδου στην αγορά και ενίσχυση της φήμης του.

 

Προβολή δράσεων Προγράμματος Εργασίας ΟΕΦ ΑΣ Ζάκρου

Με στόχο τη δημιουργία μια ενιαίας συνεπούς εικόνας για την ΟΕΦ η οποία θα ταυτίζεται με την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και των παραγόμενων προϊόντων της με την καθοριστική συνδρομή του Π.Ε., προβλέπονται στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας όπως για παράδειγμα η παρούσα ιστοσελίδα.